Επιδοτήσεις για αναβάθμιση των μαρινών στην Ελλάδα. Εμείς στη Σέριφο μπορούμε;

Ανακοινώθηκε η αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γενικά απευθύνεται σε φορείς όπως υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ  και επιχειρήσεις.


Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε: Φορείς διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή φορείς εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο (Ν. 2160/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Ενδεικτικά επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)

Αντικείμενο/στόχος:

Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τουριστικούς λιμένες της χώρας, για:

 • Αναβάθμιση της υποδομής των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων για την κάλυψη των προηγμένων απαιτήσεων της αγοράς και τη συμμετοχή στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του σχετικού τουριστικού προϊόντος καθώς και νέων τουριστικών λιμένων εφ΄ όσον πληρούν προδιαγραφές ωριμότητας οι οποίες εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης.
 • Εστίαση στην ενεργειακή/πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης/χορήγησης πιστοποίησης πράσινων τουριστικών λιμένων βάσει διεθνών προτύπων.
 • Ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών των τουριστικών λιμενικών
 • Κατασκευή/αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Επιλέξιμοι προς ένταξη τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, αποτελούν οι ειδικές τουριστικές λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2160/93, διακρινόμενες σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας τους (προ και μετά του ν.2160/93), υπό την προϋπόθεση ότι είτε συνιστούν αθλητική υποδομή, υπό την έννοια ότι φιλοξενούν αθλητικά σωματεία είτε πολυλειτουργικές υποδομές υπό την έννοια ότι προσφέρουν περισσότερες της μιας υπηρεσίες , εξαιρουμένων των πάρκων αναψυχής και των ξενοδοχείων (πχ. δραστηριότητες αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού).

Το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων θα μπορεί να κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) με διαβαθμίσεις ανά κατηγορία τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγια και αγκυροβόλια).

Πιο αναλυτικά το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων για:

– Μαρίνες, κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €),
– Καταφύγια, κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως έξι εκατομμύρια ευρώ (6.000.000 €) και
– Αγκυροβόλια, κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €).

Επενδυτικά Σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο ή μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Τι ενισχύεται:

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες του τουριστικού λιμένα καθώς και είτε της αθλητικής ή της πολυλειτουργικής δραστηριότητας και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
 • Δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ (σημειώνεται ότι η παραγόμενη ενέργεια πρέπει να κατευθύνεται στην κάλυψη των αναγκών της υποδομής και μόνο, ήτοι να προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση)
 • Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος με συστήματα αφαλάτωσης/ώσμωσης κλπ
 • Δράσεις Ψηφιοποίησης
 • Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους, με την επιφύλαξη της παρ.4 του αρ. 18 του ΓΑΚ

Συνολικός Προϋπολογισμός: €139.090.800,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €112.170.000,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 27/12/2023

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://tourism.development.mintour.gov.gr/

Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων όπως ορίζονται στην πρόσκληση. https://tourism.development.mintour.gov.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *