Μουσικά Εργαστήρια για παιδιά και νέους στη Σέριφο

Στην Κάσο, τήν Ικαρία, τήν Κέα, τήν Λήμνο, τήν Σέριφο καί τήν Σίφνο θά ταξιδέψουν έφέτος τά Μουσικά Εργαστήρια γιά παιδιά καί νέους τού Συνδέσμου «Οι Φίλοι τού Ελληνικού Νησιού καί τής Θάλασσας». 

Χρηματοδοτούνται μέσω χορηγιών, δωρεών, τήν υποστήριξη δήμων καί πολιτιστικών όργανισμών, τη συνεισφορά γονέων καί τίς συνδρομές των μελών τού Συνδέσμου. Διοργανώνονται έδώ καί 31 χρόνια και αποτελούν βασικό άξονα τής πολυετούς δράσεως τού συλλόγου μέ στόχο νά δώσουν στά παιδιά καί στους νέους τών νησιών τήν ευκαιρία νά έξερευνήσουν τήν μουσική παράδοση, τήν κλασσική μουσική καί νά άναδείξουν τό ταλέντο τους. Στό πλαίσιο τών Μουσικών Εργαστηρίων, καταξιωμένοι δάσκαλοι τής μουσικής άπό όλη τήν ‘Ελλάδα, είδικώς επιλεγμένοι άπό τόν Σύνδεσμο, πηγαίνουν όλο τόν χρόνο στά νησιά, γιά 2-3 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα, γιά νά διδάξουν στά παιδιά πιάνο, κιθάρα, φλάουτο, φλογέρα, βιολί, τραγούδι, μουσικοκινητική άγωγή, χορό κ.ά. Στό έπόμενο διάστημα ό Σύνδεσμος σχεδιάζει τήν έπέκταση τού προγράμματος καί σέ άλλα νησιά, τήν δημιουργία πιό ευέλικτων προγραμμάτων γιά τά άπομονωμένα μικρά νησιά, καθώς καί τήν καλλιέργεια ένός δικτύου έκδηλώσεων στό Αιγαίο. Επίσης, ό Σύνδεσμος έφαρμόζει συνεχώς καί μέσω χορηγιών ευρύτερα Εκπαιδευτικά προγράμματα σέ συνεργασία μέ άξιόλογους μουσικούς/έκπαιδευτές, δπως τό πρόγραμμα «Μουσική γιά δλους» μέ τήν χορηγία τού ’Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καί όργανώνει σεμινάρια καί έπισκέψεις μουσικών στά νησιά καθώς καί έπισκέψεις μαθητών στήν Αθήνα γιά νά παρακολουθήσουν καλλιτεχνικές έκδηλώσεις. Μέ τό Εκπαιδευτικό έργο πού γίνεται στά Μουσικά Εργαστήρια, συνδέεται καί ή οργάνωση τού έτήσιου Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής στήν Σίφνο-Musifanto, πού πραγματοποιείται στίς άρχές Ιουλίου. 

Ό Σύνδεσμος «Οι Φίλοι τού ‘Ελληνικού Νησιού καί τής Θάλασσας» είναι μιά έθελοντική, μή κερδοσκοπική οργάνωση, πού ιδρύθηκε τό 1992 μέ σκοπό τήν μελέτη, διατήρηση καί προβολή τής μοναδικότητος τού νησιωτικού περιβάλλοντος καί τής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Τό έργο τού Συνδέσμου έχει τιμηθεί μέ πολλά βραβεία, μεταξύ τών όποιων τό «Νησίδες Ποιότητας 2001» καί τό «Βραβείο Gina Bachauer – Νικολάου Λούμπα 2015».

(Πηγή: Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, 4/1/2024)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *