Δήμος Σερίφου: Νέο προεδρείο και νέα δημοτική επιτροπή

Στις 6/1/2024 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε για την εκλογή του Προεδρείου. Η διαδικασία ακολουθήθηκε κανονικά με τις υποψηφιότητες και την εκλογική διαδικασία. Και τα τρία μέλη εκλέχθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 12 ψήφους σε σύνολο 12 ψηφισάντων. Το νέο προεδρείο που προέκυψε έχει ως κάτωθι:

 • Πρόεδρος: Ρώτα Αικατερίνη του Αντωνίου, από την παράταξη του Δημάρχου «Σεριφιακή Ανανέωση»
 • Αντιπρόεδρος: Γούναρης Θωμάς του Κωνσταντίνου, από την παράταξη «Σέριφος Δύναμη Συνεργασίας»
 • Γραμματέας: Μουστάκας Νικόλαος του Περικλέους, από την παράταξη του Δημάρχου «Σεριφιακή Ανανέωση»

Μετά την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου η νεοεκλεγείσα πρόεδρος, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην δημοτική επιτροπή η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη, και η παράταξης της μειοψηφίας δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη. Αφού τέθηκαν οι υποψηφιότητες από τις παρατάξεις, ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής.

Τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της δημοτικής επιτροπής για τη θητεία από 2.1.2024 έως την 30η Ιουνίου 2026, έχουν ως εξής:

 • Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου : 1. Λιβάνιος Στυλιανός του Νικολάου, 2. Μάναλη Βικτώρια του Δημητρίου
 • Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου: 1. Ρεβίνθης Ευάγγελος του Κυριάκου , 2. Ράμπιας Σάββας του Ιωάννου .
 • Τακτικά μέλη από της παράταξης της μειοψηφίας : 1. Γκιολές Δημήτριος του Βασιλείου ,2. Σγουρδαίου Αικατερίνη του Θεοδώρου,
 • Αναπληρωματικά μέλη από της παράταξης της μειοψηφίας: 1. Λυμβαίος Ιωάννης του Αθανασίου, 2. Σαραφίδης Κωνσταντίνος του Θεοχάρη.


ΕΠΙΣΗΣ

Με ορισμούς και αρχαιρεσίες στο Δήμο κύλισαν οι προηγούμενες ημέρες όσον αφορά τα αυτοδιοικητικά στη Σέριφο. Έτσι, στις 5/1 ορίστηκαν από τον δήμαρχο Κων/νο Ρεβίνθη οι αντιδήμαρχοι για το διάστημα 5/1/2024 έως και 30/6/2026.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση με Α.Π. 0035/5-1-2024, η οποία είναι και δημοσιευμένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όρισε:

1. Τον κύριο Λιβάνιο Στυλιανό του Νικολάου, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες επίβλεψης των Οικονομικών θεμάτων και του τομέα του Τουρισμού και ιδιαίτερα:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:

 • Όλων των εσόδων του Δήμου Σερίφου,
 • Όλων των εξόδων του Δήμου Σερίφου,
 • Των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει ο Δήμος Σερίφου,
 • Της ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων και κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
 • Της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής και της υπογραφής πιστοποιητικών, της επικύρωσης φωτοαντιγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες,
 • Τη διακοπή υδροδότησης στους καταναλωτές, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μετά από ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία.

ii. Την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου και συγκεκριμένα:

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων,
 • Την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου και του νησιού,
 • Τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις,
 • Το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου,
 • Την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

2. Την κυρία Μάναλη Βικτωρία του Δημητρίου, καθ’ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες επίβλεψης των τομέων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδιαίτερα:

Την εποπτεία και ευθύνη των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:

 • Την εποπτεία των καταμετρήσεων της κατανάλωσης των υδρομέτρων για την τακτική έκδοση λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης,
 • Τη συντήρηση, αποκατάσταση, επέκταση και εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών δικτύων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης,
 • Την επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των βιολογικών καθαρισμών του Δήμου Σερίφου,
 • Τη διακοπή υδροδότησης στους καταναλωτές, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μετά από ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία,
 • Την ορθή εφαρμογή του κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου, όπως κάθε φορά ισχύει,
 • Την εποπτεία του μητρώου καταναλωτών ύδρευσης-αποχέτευσης,
 • Τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης,
 • Τη διενέργεια ελέγχων για την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία των βόθρων σε ακίνητα που δεν έχουν συνδεθεί στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης,
 • Την ευθύνη για τον τακτικό ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου ύδατος.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και της υπογραφής πιστοποιητικών, της επικύρωσης φωτοαντιγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

3. Τον κύριο Ρώτα Δημήτριο του Νικολάου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες επίβλεψης των τομέων της Καθαριότητας και της Πολιτικής Προστασίας και των Κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα:

Την εποπτεία και ευθύνη των εγκαταστάσεων καθαριότητας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:

 • Την επίβλεψη και το συντονισμό για την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων,
 • Την ορθή εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σερίφου, όπως κάθε φορά ισχύει,
 • Τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων καθαριότητας,
 • Την προαγωγή και τον εμπλουτισμό των ρευμάτων ανακύκλωσης,
 • Την ορθή εφαρμογή του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερίφου, όπως κάθε φορά ισχύει,
 • Το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερίφου,
 • Την τήρηση κανόνων πυρασφάλειας για την προστασία των οικισμών,
 • Τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του ελικοδρομίου,
 • Τον καθαρισμό των ρεμάτων,
 • Τον καθαρισμό των κοιμητηρίων του Δήμου Σερίφου, 
 • Την ορθή εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων του Δήμου Σερίφου, όπως κάθε φορά ισχύει,
 • Την επίβλεψη των έργων του Δήμου Σερίφου,
 • Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και της υπογραφής πιστοποιητικών, της επικύρωσης φωτοαντιγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

4. Τον κύριο Αντωνάκη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες επίβλεψης των τομέων της Παιδείας, του Αθλητισμού, του Εθελοντισμού και Πολιτισμού και ιδιαίτερα:

 • Την επίβλεψη, επισκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων και των παιδικών χαρών,
 • Την επίβλεψη, επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερίφου,
 • Τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών χώρων και των παιδικών χαρών του Δήμου Σερίφου,
 • Την υλοποίηση δράσεων προβολής και ανάδειξης του πολιτισμού και της ιστορίας του νησιού,
 • Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων,
 • Την αξιοποίηση και ανάδειξη των περιπατητικών διαδρομών (μονοπατιών) του Δήμου Σερίφου,
 • Το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου,
 • Το συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 • Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερίφου,
 • Τη συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, καθώς και με εθελοντικές ομάδες,
 • Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και της υπογραφής πιστοποιητικών, της επικύρωσης φωτοαντιγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος,
 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα,
 • Την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου,
 • Την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Ευχόμαστε καλή χρονιά και καλή δημιουργική θητεία σε όλους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *