Η Super League δημοτική αρχή Σερίφου δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και μπορεί – αν θέλει – να παρανομεί !!!

Δεν χρειάζεται η Σέριφος Συμπαραστάτη του Δημότη (θέση υποχρεωτική κατά το νόμο), διότι «οι πολίτες βρίσκουν άμεση ανταπόκριση από την παρούσα Διοίκηση» (!!!)

Διαβάζουμε στην σελίδα της αντιπολιτευτικής δημοτικής παράταξης Σέριφος- Δύναμη Συνεργασίας την τελευταία ανάρτηση του επικεφαλής της, κου Δ. Γκιολέ, και μένουμε –για ακόμη μια φορά–, έκπληκτοι με το σκεπτικό του Δήμου…

Πιστή στο δόγμα «εμείς όλα μόνοι μας δεν έχουμε την ανάγκη κανενός», η δημοτική αρχή φλερτάρει με την καταστρατήγηση της νομοθεσίας (παρανομία λέγεται αυτό σε απλά ελληνικά), μη δεχόμενη να ορίσει «συμπαραστάτη του Δημότη», μια θέση που προβλέπεται από το νόμο 3852 του 2010, και συγκεκριμένα από το άρθρο 77. Ο Συμπαραστάτης του δημότη είναι ένα άτομο «εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», το οποίο δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Κάτι σαν Συνήγορος του Πολίτη, δηλαδή, σε επίπεδο Δήμου.

Τι λέει λοιπόν ο νόμος; Πως σε έξι μήνες από την εκλογή της νέας αρχής πρέπει να οριστεί Συμπαραστάτης του δημότη, θέλει δεν θέλει ο δήμαρχος, αλλιώς είναι υπόλογος ενάντια του νόμου, ότι και αν σημαίνει αυτό.

Η απορία μας είναι γιατί δεν θέλει ο Δήμαρχος Συμπαραστάτη του δημότη; Φοβάται κάτι; Κάθε μορφή ελέγχου ίσως; Την ετήσια έκθεση που θα συντάσσει ο Συμπαραστάτης του δημότη; Τσιγκουνεύεται την αντιμισθία; Θεωρεί τον θεσμό άχρηστο; Φοβάται μην πάρει τη θέση κάποιος μη ελεγχόμενος από την παράταξή του;

Και σε τελική ανάλυση η δημοτική αρχή ακολουθεί τη νομοθεσία αλά καρτ; Ότι μας αρέσει το εφαρμόζουμε (π.χ. απαγόρευση ποτίσματος) και ότι δεν μας αρέσει το απορρίπτουμε;

Με κάτι τέτοιες ενέργειες του Δήμου τείνουμε να ασπαστούμε την άποψη πως η αλλαζονεία δεν ίδιον μόνο των εθνικών αρχόντων, αλλά και των αυτοδιοικητικών….

Ας δούμε μαζί τις επίμαχες διατάξεις του άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), με το άρθρο 4 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019), και με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019):

Άρθρο 77: Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

1. Στους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.

4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις Αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

6. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει Αντιμισθία ισόποση με την Αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε εξηγήσεις από τη δημοτική αρχή, ενέργειες από την αντιπολίτευση και (φυσικά) θα επανέλθουμε…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *